reward & benefit

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานอย่างครบถ้วนตาม กฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ให้ผู้บริหารรับทราบ ร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการ และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน