internship

{{dataDetail.Title_TH}}

Internship Video

 

Internship Gallery

 

{{dataDetail.Subject_TH}}

{{dataDetail.F2_TH}}

REQUIREMENTS

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย : 2.50 ขึ้นไป
 • สาขาที่เปิดรับ
  • ระดับ ปวส.เทคนิคการผลิต (เครื่องกล), เคมีอุตสาหกรรม, ปิโตรเคมี,ไฟฟ้า ,การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, โลจิสติกส์, อิเล็กทรอนิคส์
  • ระดับ ปริญญาตรี นิติศาสตร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโพลิเมอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์เคมี, อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, เคมีเทคนิค, โลจิสติกส์

SELECTION CRITERIA

 • บริษัทฯ จะพิจารณาจากสายงานที่เปิดรับเปรียบเทียบกับสาขาวิชาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
 • หากมีจำนวนนักศึกษาที่สมัครเกินจำนวนตามที่กำหนดไว้บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการศึกษา
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรนักศึกษาลงหน่วยงานทีเหมาะสม

PROGRAM DURATION

 • ช่วงรับสมัคร เดือนตุลาคม ของทุกปี
 • ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือนเมษายน (ปีถัดไป) ผ่าน E-Mail ของนักศึกษาและสถาบันฯนักศึกษา
 • ช่วงฝึกงาน มิถุนายน – สิงหาคม (ปีถัดไป)